Aktie Late Roepingen

Fonds Aktie Late roepingen beoogt ondersteuning en begeleiding, vooral financieel, van personen die op latere leeftijd theologie studeren met de uitdrukkelijke bedoeling predikant te worden in de Protestantse Kerk in Nederland. Alleen studenten die aan de Protestantse Theologische Universiteit de masteropleiding Gemeentepredikant of Predikant-Geestelijk verzorger volgen, niet (meer) in aanmerking komen voor studiefinanciering (dus ook geen recht meer hebben op een OV-studentenkaart) en beschikken over een (positieve) beoordeling van de geschiktheidscommissie kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning.

“Ondanks hobbels (Hebreeuwse werkwoordsvervoegingen…) is het heerlijk om
het gevoel te hebben nu echt op de goede weg te zitten en mijn hart achterna te gaan…”

Criteria en Bijdrage

Criteria

Persoonlijke criteria:

 • Personen dienen een andere (= niet theologie) academische bachelor of een beroepsopleiding op HBO-niveau te hebben afgerond, of minimaal 2 jaar fulltime te hebben gewerkt.
 • Personen dienen de door de kerk voorgeschreven studieroute te volgen en positief beoordeeld te zijn in het kader van de door de kerk uitgevoerde geschiktheidsprocedure voor het ambt van predikant.
 • Om voor financiële ondersteuning (inclusief levensonderhoud) in aanmerking te komen is het bereiken van de beroepbaarheid tot predikant voor of op de leeftijd van 50 jaar een vereiste.
 • Om voor financiële ondersteuning (exclusief levensonderhoud) in aanmerking te komen is het bereiken van de beroepbaarheid tot predikant voor of op de leeftijd van 55 jaar een vereiste.

Financiële criteria:

 • Personen mogen op geen enkele wijze meer recht hebben op studiefinanciering van de overheid
 • Er wordt vanuit gegaan dat ouders van studenten onder de leeftijd van dertig jaar minimaal in belangrijke mate aan het levensonderhoud van hun kind bijdragen (2018: € 267,00 per maand) tenzij het verzamelinkomen van beide ouders tezamen minder dan € 45.000,00 (norm 2018) bedraagt.
 • Er wordt vanuit gegaan dat men in staat is om zelf minimaal 20% van het minimum loon (alleenstaande, 2018: € 315,60 per maand) of 60 % (gehuwden/samenwonenden, 2018: € 946,80) als inkomsten uit arbeid te verwerven.
 • Aan Ruimzicht wordt een kopie van de aangifte(n) Inkomstenbelasting en een kopie van de aanslag(en) verstrekt van de jaren waarin ondersteuning is ontvangen. Achteraf kan op grond hiervan een toelage of een renteloze lening alsnog omgezet worden in een rentedragende lening.

Bijdrage

Wordt per aanvraag beoordeeld, op basis van de persoonlijke situatie. De ondersteuning beperkt zich tot de masteropleiding (maximaal 3 jaar).

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden, die men zelf weet te organiseren, wordt:

 •  voor de directe studiekosten veelal een (blijvend) renteloze achtergestelde lening verstrekt (collegegeld: 100%)
 • voor studiereiskosten een persoonsafhankelijke toelage (bij voltijd studie maximaal € 1.090,– per jaar en bij deeltijd studie maximaal € 545,– per jaar) verstrekt;
 • voor levensonderhoud en daarmee samenhangende uitgaven kan een lening worden verstrekt van maximaal (2018) € 409,52 per maand (alleenstaanden) of € 203,52 per maand (gehuwden/samenwonenden) te verhogen bij de leeftijd van 30+ met een bedrag van € 267,00 (bijdrage ouders) per maand. De verstrekte lening vult aan (na aftrek eigen inkomsten) tot maximaal het bijstandsniveau, te weten (2018) € 992,12 (alleenstaanden) of € 1.417,32 (gehuwden/samenwonenden)

De lening is tijdens de studie renteloos, daarna wordt een rentepercentage in rekening gebracht van: rentevergoeding 12 maanden deposito ING-bank + 1% (peildatum eerste werkdag in januari) (2018: 1,00%).

Hogere eigen inkomsten uit arbeid of vermogen worden voor 75% gekort op alle bijdragen.

Studenten die aan de criteria voldoen en die in het kader van hun studie fulltime trainingen dienen te volgen en daarvoor onbetaald verlof moeten opnemen kunnen een hogere tijdelijke bijdrage (lening) voor levensonderhoud ontvangen.

Personen die ondersteuning ontvangen vanuit het Fonds Aktie Late Roepingen komen automatisch in aanmerking voor een boekenbeurs van ten minste 250,00 vanuit het Stichting Geertruida de Berendina de Tombe Rasker Fonds. Men dient zelf een aanvraag in te dienen: St. G.B. de Tombe-Rasker Fonds, PThU, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam t.a.v. mr.drs. D.J. de Boer.

Aanvraagprocedure

De schriftelijke aanvraag voor Fonds Aktie Late Roepingen dient te worden gericht aan het adres van Stichting Ruimzicht t.a.v. ds. F.A.H.A. de Kok, fahadekok@ruimzicht.nl.
Doorgaans wordt men daarna uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Nota Bene

Aanvragen, die niet binnen de criteria vallen worden terzijde gelegd. Hiertoe behoren onder andere:

 • aanvragen voor een bijdrage voor studie in het buitenland
 • aanvragen voor een boekenbeurs
 • aanvragen voor de uitgave van een dissertatie / promotie / anderssoortige uitgaven
 • aanvragen door studenten die niet bij een universiteit staan ingeschreven.

Informatie

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ruimzicht op het centrale adres (Cornelis Houtmanstraat 2, 3572 LV Utrecht). Aanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.

Bezinnende blog & in het nieuws

Hoe het is om een nieuwe weg in te slaan en als ‘late roepinger’ aan de studie theologie te beginnen, beschrijft Marie Christine Hansen – Couturier in haar bezinnende blog Dominee (in spé) MC – https://domineemc.wordpress.com. Lezenswaardig is ook Theologie is voor na je dertigste…..

Ervaringen van een beginnend predikant…

Het verheugt ons wanneer iemand, mede door de steun van Stichting Ruimzicht, de studie heeft kunnen afronden en daarna als predikant is bevestigd. Dat geldt bijvoorbeeld voor Ds. Marijke van Selm. De ervaringen in haar eerste gemeente heeft ze beschreven in een serie artikelen die verscheen in In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek:
Een illustere voorganger (1)
De studeerkamer (2)
De intrede (3)
Nadere kennismaking (4)
Mijn eerste kanselwerk (5)
Het huisbezoek (6)
De katechisatie (7)
Dierenverhalen (8)
Het sterfbed (9)
De begrafenis (10)
De winter buiten (11)
De Ringbroeders (12)
Erik (13)
Het aannemen van lidmaten (14)
Mijn kleermaker en mijn smid (15)
Armoede (16)
Het bezoek (17)
Onverwacht besluit (18)

Op de kaart