Begeleide intervisie (proeverij)

Dit voorjaar biedt Stichting Ruimzicht door het hele land proeverijen begeleide intervisie aan. De proeverij geeft predikanten en kerkelijk werkers geheel vrijblijvend de gelegenheid de waarde van intervisie te ontdekken. Wie wil ervaren hoe een goede(!) intervisie-bijeenkomst verloopt, kan zich voor een proeverij opgeven.

Met een groep van 6-8 deelnemers wordt onder leiding van een gecertificeerde intervisor een bijeenkomst gehouden van 1 dagdeel. Er is uitleg over intervisie en met behulp van een basisvorm wordt een casus besproken.
Intervisor voor de proeverijen is Ds. A.H. (André) Drost.

De proeverij is gratis en wordt door Ruimzicht aangeboden. De deelnemers regelen zelf een locatie.
Voor Ruimzicht is dit een pilot om te onderzoeken of er behoefte is aan structurele begeleide intervisie. Blijkt na evaluatie dat die behoefte er is en dat de proeverijen naar meer smaken, dan bestaat de mogelijkheid om een langer traject van begeleide intervisie aan te gaan.

Aanleiding
Sinds 1 september 2017 wordt van predikanten en kerkelijk werkers verwacht dat zij een keer in de vijf jaar een begeleidingstraject volgen. Begeleide intervisie is zo’n begeleidingstraject. Omdat de werkbegeleiding vanuit de Protestantse Kerk is komen te vervallen, zullen predikanten en kerkelijk werkers zelf op zoek moeten naar deskundige begeleiding.

Maar eerst: wat is intervisie?
Intervisie is een collegiale consultatie met het oog op de professionaliteit met gebruik van verschillende leer- en werkvormen. Kenmerken van intervisie:

 • wederkerigheid: leren aan en met elkaar. Het kan ook schuren…
 • men is zelf verantwoordelijk, het eigenaarschap ligt bij de groep
 • de rollen wisselen, telkens is iemand anders facilitator. De groep neemt zichzelf bij de hand.

Intervisie gaat niet vanzelf. Het moet aangeleerd. Dat wil zeggen dat er een basis wordt gelegd waar de groepsleden zich aan committeren: ‘zo zijn onze manieren’. Idealiter komt een intervisiegroep één keer in de 4 á 6 weken bij elkaar. In de volle agenda van predikanten kan dat als veel worden ervaren, maar die frequentie is nodig om echt iets op te bouwen en het zinvol te laten zijn. Daarbij moet bedacht worden dat intervisie niet naast het werk staat, maar werk ís.

Een intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit 6 tot 8 personen. Op die manier komt iedereen aan bod, is er ruimte om even ‘achterover te leunen’ en bij afwezigheid van iemand wordt de groep niet te klein. Een intervisiegroep valt niet samen met de werkgemeenschap, bij voorkeur juist niet.

Waarom zou je aan intervisie doen?

 • het leren door interactie, het anders(om) denken
 • de verscheidenheid aan kwesties en leervragen
 • iets kunnen hebben aan de kennis en kunde / expertise van een ander
 • het leuk vinden om een ander verder te helpen met eigen kennis en kunde
 • het collegiale contact

Welke aarzelingen kun je hebben?

 • het spannend vinden om collega’s mee te laten kijken in heel persoonlijke vragen / situaties. Is er voldoende ‘veiligheid’.
 • vrees voor zwaarte en dat er te veel geproblematiseerd wordt
 • er te weinig uit kunnen halen voor jezelf als je met een casus van een ander bezig gaat
 • het tijdsbeslag in relatie tot de effectiviteit (levert het wel voldoende op?)

Waarom biedt Ruimzicht begeleide intervisie aan?
Een van de doelstellingen van Ruimzicht is ‘het bijdragen aan de goede uitoefening van het ambt’. De achterliggende gedachte is dat Ruimzicht predikanten en kerkelijk werkers wil helpen zó te functioneren dat zij met vreugde en inspiratie de gemeente/kerk kunnen dienen. Het predikantschap is een solistisch beroep met een grote verantwoordelijkheid en dus is het belangrijk tijd te nemen voor (intercollegiale) bezinning. Om die reden zet Ruimzicht in op een gekwalificeerd traject van begeleide intervisie.
Ruimzicht heeft al ervaring opgebouwd met individuele begeleiding (coaching), voorziet daarmee in een behoefte en krijgt daarop positieve reacties. Begeleide intervisie is een logische volgende stap.

Wat is begeleide intervisie?
Bij begeleide intervisie volgens de opzet van Ruimzicht leert een intervisiegroep hoe op een goede manier zelfstandig te functioneren. De intervisor zal dus niet elke bijeenkomst aanwezig zijn. De intervisor fungeert als vliegwiel, dat wil zeggen dat er een goede aanzet wordt gegeven en er echt werk van gemaakt wordt.
De groep maakt zich een of meerdere werkvormen eigen, waarna de groep zelfstandig verder gaat. Na een cyclus waarbij elke deelnemer ten minste één keer facilitator (begeleider) is geweest, keert de intervisor terug voor een evaluatie.
Daarna is de intervisor als back-up beschikbaar.

Samengevat bestaat de (structurele) begeleide intervisie uit de volgende fases:
1. Opstartfase                 –             inoefenen, contract, afspraken, 1e cyclus (1 dagdeel)
2. Verdiepingsfase          –             evaluatie (1 dagdeel)
3. Onderhoudsfase         –             begeleiding op afstand

Profiel intervisor
De begeleider is een gecertificeerde coach die intervisie als onderdeel van zijn opleiding heeft gehad en ervaring heeft met de begeleiding van intervisiegroepen. De intervisor is academisch opgeleid.

Wat kost het?
De proeverij wordt door Ruimzicht aangeboden en is dus gratis. Alleen de locatie (en evt. koffie/thee) wordt door de groep zelf verzorgd. Structurele begeleide intervisie voor een nieuwe of bestaande groep is op aanvraag mogelijk. De kosten bedragen 395,- p.p. Predikanten en kerkelijk werkers krijgen één keer per 5 jaar een traject, zoals begeleide intervisie, vergoed tot een maximum van € 600. (Bron: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/meer-dan-vijf-jaar-ervaring)

Informatie en aanmelding
Voor informatie over de proeverijen en begeleide intervisie kunt u contact opnemen met ds. F.A.H.A. de Kok, fahadekok@ruimzicht.nl. Ook over de vraag of een nog te vormen of bestaande intervisiegroep voor een proeverij in aanmerking komt.
Zodra de locaties van de proeverijen bekend zijn, wordt dat op deze pagina vermeld en kunt u zich aanmelden voor een proeverij bij u in de buurt.

Op de kaart