Begeleide intervisie

Voorjaar 2018 bood Stichting Ruimzicht door het hele land proeverijen begeleide intervisie aan. De proeverij gaf predikanten en kerkelijk werkers de gelegenheid de waarde van goede intervisie te ontdekken. De proeverijen zijn nu afgerond en uit de evaluatie blijkt dat zij in een behoefte hebben voorzien. De proeverijen werden beoordeeld met een hoge waardering van 8,3 en deelnemers gaven aan een vervolg op prijs te stellen. Op basis hiervan heeft Ruimzicht besloten over te gaan tot een structureel vervolg.

‘Het was goed om weer eens echt met intervisie bezig te zijn, want onze intervisiegroep ging de laatste jaren regelmatig over in een pastoraatgroep of, erger nog, een theekransje …’

Maar eerst: wat is intervisie?
Intervisie is een collegiale consultatie met het oog op de professionaliteit met gebruik van verschillende leer- en werkvormen. Kenmerken van intervisie:

 • wederkerigheid: leren aan en met elkaar. Het kan ook schuren…
 • men is zelf verantwoordelijk, het eigenaarschap ligt bij de groep
 • de rollen wisselen, telkens is iemand anders facilitator. De groep neemt zichzelf bij de hand.

Intervisie gaat niet vanzelf. Het moet aangeleerd. Dat wil zeggen dat er een basis wordt gelegd waar de groepsleden zich aan committeren: ‘zo zijn onze manieren’. Idealiter komt een intervisiegroep één keer in de 4 á 6 weken bij elkaar. In de volle agenda van predikanten kan dat als veel worden ervaren, maar die frequentie is nodig om echt iets op te bouwen en het zinvol te laten zijn. Daarbij moet bedacht worden dat intervisie niet naast het werk staat, maar werk ís.

Een intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit 6 tot 8 personen. Op die manier komt iedereen aan bod, is er ruimte om even ‘achterover te leunen’ en bij afwezigheid van iemand wordt de groep niet te klein.

Sinds 1 september 2017 wordt van predikanten en kerkelijk werkers verwacht dat zij een keer in de vijf jaar een begeleidingstraject volgen. Begeleide intervisie is zo’n begeleidingstraject. Omdat de werkbegeleiding vanuit de Protestantse Kerk is komen te vervallen, zullen predikanten en kerkelijk werkers zelf op zoek moeten naar deskundige begeleiding.

Hoe ziet een traject van begeleide intervisie eruit?
Bij begeleide intervisie volgens de opzet van Ruimzicht leert een intervisiegroep hoe op een goede manier zelfstandig te functioneren (Methode Lingsma & Van Doorn, Kortdurende Begeleiding van Lerende Groepen) De begeleiding is dus gericht op zelfstandigheid en de intervisor zal niet elke bijeenkomst aanwezig zijn. De intervisor fungeert als vliegwiel, dat wil zeggen dat er een goede aanzet wordt gegeven en er echt werk van gemaakt wordt.
De groep maakt zich onder leiding van de intervisor een of meerdere werkvormen eigen, waarna de groep op eigen kracht verder gaat. Elke deelnemer fungeert ten minste een keer als facilitator (begeleider). Ook dit is onderdeel van het leerproces.
Na enkele bijeenkomsten keert de intervisor terug voor observatie en bijsturing. Aan het einde van de cyclus is de intervisor aanwezig voor evaluatie. Tussendoor is de intervisor als back-up beschikbaar.

Samengevat omvat de begeleiding:

 1. Opstartfase: inoefenen, contract, afspraken, 1e bijeenkomst van de cyclus (1 dagdeel)
 2. Verdiepingsfase: observeren en bijsturen (1 dagdeel)
 3. Onderhoudsfase: begeleiding op afstand, mogelijkheid tot telefonisch/mailconsult
 4. Evaluatie: terugblik en evaluatie. (1 dagdeel)

‘Onze intervisie is verdiept en verrijkt met nieuwe manieren om elkaar vragend tegemoet te treden’

Waarom zou je aan intervisie doen?

 • het leren door interactie, het anders(om) denken
 • de verscheidenheid aan kwesties en leervragen
 • iets kunnen hebben aan de kennis en kunde / expertise van een ander
 • het leuk vinden om een ander verder te helpen met eigen kennis en kunde
 • het collegiale contact

Welke aarzelingen kun je hebben?

 • het spannend vinden om collega’s mee te laten kijken in heel persoonlijke vragen / situaties. Is er voldoende ‘veiligheid’.
 • vrees voor zwaarte en dat er te veel geproblematiseerd wordt
 • er te weinig uit kunnen halen voor jezelf als je met een casus van een ander bezig gaat
 • het tijdsbeslag in relatie tot de effectiviteit (levert het wel voldoende op?)

Vandaar de intervisor. Deze deskundige begeleider helpt de intervisiegroep om op een goede manier te functioneren.

Profiel intervisor
De begeleider is een gecertificeerde coach die intervisie als onderdeel van zijn opleiding heeft gehad en ervaring heeft met de begeleiding van intervisiegroepen. De intervisor is academisch opgeleid en vertrouwd met de doelgroep.

Waarom biedt Ruimzicht begeleide intervisie aan?
Een van de doelstellingen van Ruimzicht is ‘het bijdragen aan de goede uitoefening van het ambt’. Achterliggende gedachte is dat Ruimzicht predikanten en kerkelijk werkers wil helpen zó te functioneren dat zij met vreugde en inspiratie de gemeente/kerk kunnen dienen. Het predikantschap is een solistisch beroep met een grote verantwoordelijkheid en dus is het belangrijk tijd te nemen voor (intercollegiale) bezinning. Om die reden zet Ruimzicht in op een gekwalificeerd traject van begeleide intervisie.
Ruimzicht heeft al ervaring opgebouwd met individuele begeleiding (coaching), voorziet daarmee in een behoefte en krijgt daarop positieve reacties. Begeleide intervisie is een logische volgende stap.

Aanmelding
Begeleide Intervisie is op aanvraag mogelijk. U kunt zich aanmelden met een bestaande of nieuw opgerichte intervisiegroep.
Het minimaal aantal deelnemers is 5, het maximaal aantal deelnemers is 8. Deze groepsgrootte is nodig om als groep optimaal te kunnen funcioneren.

Kosten
De kosten voor het gehele traject bedragen €395,- p.p. bij 7-8 deelnemers. Bij een groepsgrootte van 6 personen zijn de kosten €450,- p.p. en bij 5 deelnemers €540,- Bij aanvang van het traject ontvangt u een factuur.

NB. Predikanten en kerkelijk werkers krijgen één keer per 5 jaar een traject, zoals begeleide intervisie, vergoed tot een maximum van € 600. (Bron: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/meer-dan-vijf-jaar-ervaring)

Informatie en aanmelding
Voor informatie over begeleide intervisie kunt u contact opnemen met het kantoor van Stichting Ruimzicht – info@ruimzicht.nl of 030-2540248

Op de kaart