Coaching

‘De coaching heeft me middelen in handen gegeven waardoor ik prettiger werk. De werkdruk is nog steeds hoog maar ik kan daar nu beter en met minder stress mee omgaan’. Aldus een predikant die het coachtraject heeft gevolgd. Met het coachtraject ondersteunt Stichting Ruimzicht predikanten bij de uitoefening van hun ambt. Het traject is speciaal voor predikanten ontwikkeld.

Het accent ligt op het inspirerend leiding geven aan de gemeente. In het traject is er aandacht voor persoonlijke drijfveren en bronnen, waardoor het professioneel handelen wordt vergroot en het persoonlijk leiderschap versterkt. Doel van deze vorm van coaching is dat predikanten bevlogen en geïnspireerd blijven zodat zij met vreugde en voldoening kunnen werken. ‘In een notendop: meer gaan doen waar je energie van krijgt’, vat een van de coaches het doel van het traject samen.
De coronapandemie plaatst predikanten voor nieuwe uitdagingen. Juist nu is begeleiding en reflectie zinvol. Lees daarvoor Coaching juist nu

Zeven individuele gesprekken

‘Wat ik ervan verwachtte was iemand die professioneel meekijkt met hoe ik bezig ben en die mij helpt om te gaan met mezelf, mijn agenda, collega’s en lastige situaties die ik tegenkom in het werk. De coaching is daarin opvallend concreet’

De coaching bestaat uit 7 gesprekken met elk een eigen focus en huiswerkopdrachten. Voorafgaand aan het coachtraject vult u een vragenlijst in. Aan de hand van dit intakeformulier worden in het eerste gesprek de coachvraag en de persoonlijke coachdoelen geformuleerd. Het versterken van autonomie, benutten van energiebronnen, vergroten van steun en het ontwikkelen van competenties komt afzonderlijk aan bod in de zes daaropvolgende gesprekken. Lees hier de ervaring van een predikant

Voor wie

Het coachingstraject is ontwikkeld met het oog op gemeentepredikanten binnen de Protestantse Kerk in Nederland en is ook bedoeld voor kerkelijk werkers met preekconsent en sacramentsbevoegdheid. Bent u predikant in een ander kerkgenootschap of een ander werkveld en heeft u interesse, neemt u dan contact op met Ruimzicht. Het traject is erkend door de Protestantse Kerk in Nederland en voor 1,5 pt. geaccrediteerd voor de Permanente Educatie. Individuele begeleiding zoals coaching is sinds 1 september 2017 onderdeel van het aangestuurde deel van de Permanente Educatie en past dus binnen het portfolio.

Coaches

De coaching wordt gegeven door ervaren en geregistreerde coaches, die specifiek voor dit project zijn geselecteerd en getraind. Alle coaches zijn senior, academisch gevormd en onafhankelijk. Bij de uitoefening van hun werk zijn de coaches gehouden aan de kwaliteitseisen die de beroepsvereniging aan hen stelt. De coaches zijn, ook vanuit een persoonlijke betrokkenheid, vertrouwd met de kerkelijke setting waarin predikanten functioneren.

Werkwijze

Op basis van geografische spreiding, beschikbaarheid, uw persoonlijke situatie en coachvraag wordt voor u een coach gezocht, die het beste bij u past. Omdat Ruimzicht met meerdere coaches samenwerkt, kunt u op korte termijn aan een traject beginnen. Het invullen van het intakeformulier en een uitgebreid kennismakingsgesprek met de coach vormen de start van het coachtraject. Aan het einde van dat gesprek maakt u samen de balans op of er voldoende basis is om de samenwerking aan te gaan. In de praktijk is dat vertrouwen er tot nu telkens geweest.

De gesprekken vinden doorgaans plaats in de praktijkruimte van de coach waarbij de RIVM regels steeds in acht worden genomen. Ook is ‘coaching-op-afstand’ mogelijk, bijvoorbeeld via beeldbellen. Daar is inmiddels veel ervaring mee opgedaan en blijkt een waardevolle aanvulling te zijn. Voor predikanten die ver moeten reizen kan dit bovendien een uitkomst zijn.
Tijdstip en frequentie worden in goed overleg vastgesteld. 

Kosten

“Alles bij elkaar heeft het coachtraject opgeleverd dat ik met nog meer plezier en bevrediging aan het werk ben. En daar haal ik weer nieuwe energie uit. Je zou ook kunnen zeggen: ik heb weer ruim zicht!”

De kosten van het coachingstraject bedragen € 2787,75. Een aanzienlijk deel hiervan wordt door fondsen vergoed: Ruimzicht zelf draagt bij en daarnaast kan een beroep worden gedaan op twee fondsen die hun steun hebben toegezegd. In het geval u op beide fondsen een beroep doet, rest per saldo een bedrag van € 725,25. Voor de volledige informatie zie Financiële toelichting

Dominass

Per 1 mei 2019 zijn Dominass Assurantiën en Ruimzicht een samenwerking aangegaan. Predikanten die bij Dominass aanvullend verzekerd zijn (ZorgPolis 4 of 5), krijgen het coachtraject via hun zorgverzekering vergoed.
(zie uw polisvoorwaarden of neem contact op met de verzekeraar) Persbericht

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van: Aanmeldformulier coaching predikanten waarna contact met u wordt opgenomen. Bij vragen wendt u zich tot info@ruimzicht.nl

Informatie in het kort: 2023 flyer coaching

Hoe het begon

In 2013/2014 hebben ruim 600 predikanten meegedaan aan het onderzoeksproject van Ruimzicht  ‘Coachen naar bevlogenheid, een pilotstudy naar het effect van coaching op gemeentepredikanten in de PKN’ en hebben 45 predikanten een coachtraject gevolgd. De uitkomst was hoopgevend. Het traject had een aantoonbaar positief effect op het verminderen van chronische stress en uitputting bij predikanten. Het percentage predikanten met burn-out daalde van 24,6% naar 4,1% en het aantal predikanten met hoge stress zakte van 88,4 % naar 34,6%.

De belangrijkste conclusies waren:

  • het percentage gemeentepredikanten met burn-out in dit onderzoek bedroeg 4 tot 5%. Dat is lager dan het gemiddelde, actuele cijfer voor andere sectoren, dat 13% bedraagt.
  • de deelnemende predikanten sprak deze vorm van coaching aan (gemiddelde waardering 8,5)
  • de coaching bleek bewezen effectief voor het verminderen van chronische stress en burn-out van gemeentepredikanten
  • burn-out bij predikanten  wordt vooral veroorzaakt door een tekort aan ervaren steun van de kerkenraad en het ontbreken van persoonlijke hoop van de predikant
  • van de predikanten die aan dit onderzoek mee deden, was minder dan 10% bevlogen. Dat is lager dan het gemiddelde, actuele cijfer voor bevlogenheid onder de Nederlandse beroepsbevolking (15 à 20%).

Voor het volledige rapport zie: Coachen naar bevlogenheid. Lees ook de ervaringen van predikanten en coaches zelf: ‘Goed besluit, dominee, dat coachtraject!’ en het artikel over dit onderwerp: Friesch Dagblad 15-04-2015 ‘Hoe blijf je als predikant bevlogen’. Het blad Handelingen (2015/01) is gewijd aan het thema ’tussen bevlogenheid en burn-out’ (bron: www.handelingen.com) Handelingen artikel

Op de kaart