Bericht van overlijden

Op 20/3/2024 overleed Kati Trijsburg-Peeters in de leeftijd van 74 jaar. 

Zij was de weduwe van Wim Trijsburg met wie zij tot de eerste bewoners van Aurorastraat 13 in Utrecht behoorde. Het was het eerste Ruimzichthuis en de proeftuin voor de Ruimzicht convivia van nu.

In de zomervakanties eind jaren 60 vervingen Wim en Kati, samen met Ries Nieuwkoop en zijn vrouw, in de vakantietijd de toenmalige directeur van het internaat Nieuw Ruimzicht, ds G.H. Wolfensberger. Zij organiseerden de zomercollecte en namen de eerste vrouwelijke bewoonster van het internaat aan. 

Het zijn vervlogen tijden, maar wel tijden die mede bepalend zijn geweest voor het Ruimzicht van nu. Wij gedenken haar met dankbaarheid.

 

Vooruitblik 2024

Het jaar 2024 wordt voor m.n. bestuur en staf van Ruimzicht ook een jaar vol veranderingen.

Na 15 jaar van samen optrekken tussen de Bond van Nederlandse Predikanten en Stichting Ruimzicht in hetzelfde pand scheiden in 2024 onze wegen. Door de a.s. verhuizing van de BNP zal ook Ruimzicht ander onderdak moeten vinden. We zijn de BNP dankbaar voor al die jaren van samenzijn onder één dak, het zal wennen worden straks zonder de vertrouwde collegialiteit en zeker ook gezelligheid. Er worden door Ruimzicht de nodige stappen gezet om weer passende kantoorruimte te vinden en we staan er goedsmoeds in. Uiteraard wordt u en worden jullie op de hoogte gehouden.

 

Een ander dominerend punt op onze agenda’s is de verhuizing van de PThU van Groningen naar het Janskerkhof in Utrecht. En wat betekent dat voor Ruimzicht, omdat wij een aantal van de internationale studenten van de PThU onderdak bieden in het internationale convivium Casa Mundo in Groningen. Het zal gevolgen hebben voor Casa Mundo en hoe kan Ruimzicht de rol van gastheer voor de internationals mogelijk vorm gaan geven in Utrecht. In samenspraak met de PThU en andere partners proberen we een voor ieder goede, passende oplossing te vinden.

 

‘Onderdak’ is dus in deze adventstijd van ‘zoeken naar een herberg’ dus ook voor Ruimzicht een pregnant thema. Maar ook nu met alle vertrouwen!

Terugblik 2023

 

De tijd van kerst is niet alleen een periode van vooruitzien en verwachten, maar ook een moment van terugzien. Wat is er veel gepasseerd in het afgelopen jaar.

Predikanten wisten, als er strubbelingen waren of dreigden te komen, hun weg naar Ruimzicht te vinden om een beroep te doen op coaching. Het hielp predikanten op weg om hun ambtswerk weer met vreugde en met bezieling ter hand te nemen. Door fuserende (wijk-)gemeenten in een krimpende kerk is het voor collega-predikanten soms lastig om helder te hebben: waar sta ik zelf in deze nieuwe setting en wat is mijn persoonlijke kern? De werkdruk is vaak hoog en hoe sneeuw je dan niet onder? De Ruimzicht-coaches wisten helderheid te scheppen en collega’s de weg te wijzen.

Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de teamcoaching voor predikantengroepen. Om in groepsverband te ontdekken wat ieders sterke en zwakke kanten zijn en hoe het best van elkaars expertises in goede harmonie gebruik te maken. Overigens zou van de teamcoaching zeker meer gebruik gemaakt mogen en kunnen worden, meer aandacht voor dit werk van Ruimzicht staat op de agenda.

Het (dreigend) predikantentekort in de Protestantse Kerk wordt niet minder. We zijn dankbaar dat studenten die in een latere fase van hun leven besluiten de predikantsopleiding te willen gaan volgen, een beroep doen op het fonds Aktie Late Roepingen van Ruimzicht, om zo hun studie te kunnen bekostigen. Daarmee leveren we een goede bijdrage om a.s. predikanten in hun studie te faciliteren, ten dienste van de gehele Protestantse Kerk.

Convivia en Bestuur

De meeste aandacht ging uit naar de convivia en de bewoners. Bewoners die komen en gaan, hetgeen feestelijke en creatieve inauguraties met zich meebracht, met gloedvolle cabarets. En bij het ‘gaan’ vaak een wat weemoedig doch dankbaar afscheid. Met een wat minder in het oog maar nooit uit het hart. Ik ben er dankbaar dat ik de convivia mag begeleiden in het vormgeven van een spiritueel huisleven in de Ruimzicht-traditie en de bewoners in hun persoonlijke wel en wee.

 

Bestuur en staf zien terug op een zinvolle en geanimeerde bestuursberaadsdag, dit jaar gehouden in Utrecht. We ontmoetten elkaar voor gesprek in de huiskamer van de Wilhelminakerk, na eerst de sfeer van het conviviumleven te hebben geproefd in Tout Passe. Het thema van de bestuursberaadsdag was de stand van zaken rond het aantal predikanten (en het dreigende tekort) in de Protestantse Kerk en hoe Ruimzicht daarin van betekenis kan zijn. De dag werd afgesloten met een diner in de zomerzon in het Wilhelminapark.

 

De drieschappen van de convivia ontmoetten elkaar in november in de Wittenberg in Zeist, tijdens de jaarlijkse drieschapsberaads­dag. Het is altijd waardevol om, met steeds wisselende samen­stellingen van de drieschappen, elkaar te ontmoeten en van elkaars best practices te leren en te ontdekken dat je er qua muizen in de keuken en hoge energierekeningen niet alleen voor staat. Na een uitstekende lunch en een inspirerend liturgisch moment besloten we de dag met een gezellig en informeel delen van wat ieder aan ervaringen mee naar huis neemt. De studenten en staf zien terug op een mooie, winterse en gezellige drieschapsberaadsdag.

 

Verbintenis Lennart Heuvelman tot Ruimzicht-predikant

Zondag 11 september werd ds. Lennart Heuvelman in een feestelijke viering in de Utrechtse Domkerk verbonden aan Stichting Ruimzicht. De verbintenis werd geleid door ds. Ynte de Groot, voorzitter van het bestuur. De verbintenisdienst werd bijgewoond door veel bewoners, relaties van Stichting Ruimzicht, familie en vrienden van ds. Lennart Heuvelman. In de overdenking stond hij stil bij het verhaal van de Emmaüsgangers, met als thema ‘tijdens de maaltijd gebeurt het’. Convivium betekent immers tafelgemeenschap. Dat we een gastvrij hart hebben naar en voor elkaar, ons openstellen voor het verhaal van de ander ook bij intervisie en coaching, wenste hij Ruimzicht toe. Na de verbintenisdienst was er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje. Daar werd dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Het was een feestelijk en opgetogen samenzijn in een gastvrije Domkerk!

Opening convivium ‘De Pastorie’ in Amsterdam

Opening convivium ‘De Pastorie’ in Amsterdam

Het geboortekaartje ‘Woohoo! Een nieuw convivium op komst!’ ligt nog vers in het geheugen. Intussen hebben acht bewoners hun intrek genomen in het nieuwe convivium ‘De Pastorie’ aan de Olympiakade in Amsterdam. Het is een uniek samenwerkingsproject van Ruimzicht en de Protestantse Kerk Amsterdam. Zaterdag 3 september was de feestelijke opening van De Pastorie, met een viering in de naastgelegen Willem de Zwijgerkerk, de uitstekend verzorgde stichtingsmaaltijd en de inauguratie van de acht nieuwe bewoners. Een opening zoals we bij Ruimzicht gewend zijn, met inspirerende woorden, vrolijkheid en uiteraard een cabaret verzorgd door de nieuwe bewoners. Onder leiding van interim-conviviumpastor legden we met jenga-blokken een fundament van hartelijke, stichtelijke wensen een symbolisch fundament. Wat is de oude pastorie van de Willem de Zwijgerkerk prachtig verbouwd tot een gloed nieuw huis. Wat nog aan het geschiedenis van het pand herinnert, is de oude plafonnière die oud-conviviumpastor Florida de Kok aan de nieuwe bewoners van De Pastorie schonk. En we hopen en wensen dat het convivium en haar bewoners een lichtpunt in de buurt mag zijn, een welkom en gastvrij huis en thuis.

Naar het volledige nieuwsoverzicht