Teamcoaching

Steeds vaker gebeurt het dat predikanten, samen met kerkelijk werkers en pioniers, als team willen of moeten samenwerken. Ze zoeken manieren om dit vorm te geven, worstelen daarmee of zitten klem tussen de verwachtingen en toekomstvisies van hun kerkenraden. Op zo’n moment komt teamcoaching in beeld.

Wat verstaan we onder een team? Een team is: twee of meer personen met een gezamenlijk doel of opdracht, waarbij de teamleden afhankelijk zijn van elkaar om het doel te bereiken. Dat dat niet vanzelf gaat, blijkt wel uit de volgende citaten: ‘Als hier niets verandert, ga ik weg’. ‘Ik zie er tegenop. Wat raak ik kwijt door deze samenwerking?’ ‘Ik ga graag mijn eigen gang’.

“Dankzij deze ene sessie snap ik meer van wat we aan het doen zijn dan in al die drie jaar hiervoor”

Teamcoaching helpt een team zichzelf te begrijpen en het gezamenlijke doel helder te krijgen. Predikanten die teamcoaching gedaan hebben zeggen: ‘Nu valt het kwartje. Dankzij deze ene sessie snap ik meer van wat we aan het doen zijn dan in al die drie jaar hiervoor’. ‘Nu luisteren we eindelijk eens écht naar elkaar’. ‘Ik had niet door dat de anderen mij zo zien; prettig te weten dat ik toch wel word gewaardeerd’.

Doel & resultaat
Het doel van de teamcoaching is om het team in staat te stellen samenwerkend de gemeente te leiden en daarbij op effectieve wijze gebruik te maken van ieders overeenkomsten en verschillen. Beoogd resultaat is de effectiviteit van de samenwerking binnen het team te versterken.

Deelnemers
De teamcoaching is bedoeld voor teams van beroepskrachten (predikanten, kerkelijk werkers, pioniers) die (gaan) samenwerken. Het gaat dus om bestaande én nog te vormen teams.

Aanvrager
Het team vraagt de coaching zelf aan, eventueel op advies van een kerkenraad, algemene kerkenraad, classis, classispredikant of visitatoren. Het team moet het traject zelf willen aangaan. Coaching is niet vrijblijvend en er wordt een actieve deelname van de teamleden verwacht.

Werkwijze
De bijeenkomsten vinden in principe plaats op locatie, in de gemeente van het team, of – als dat wenselijk of nodig is – via Zoom of Teams. De data worden in overleg vastgesteld. Het gehele traject omvat ongeveer een half jaar. Vooraf worden afspraken gemaakt over de wijze van werken en over de terugkoppeling van het traject naar andere betrokkenen (bijvoorbeeld kerkenraad). In principe doet het team deze terugkoppeling zelf; de bezinning daarop is onderdeel van het traject. De coach is en blijft onafhankelijk.

Het traject vraagt tijd en inzet van alle deelnemers. Ook tussen de bijeenkomsten door zal er inzet nodig zijn voor bijvoorbeeld huiswerkopdrachten en acties volgend uit een bijeenkomst.

Aanpak
Zoals bij het individuele coachtraject wordt ook hier gewerkt vanuit het gedachtegoed ‘coachen naar bevlogenheid’. Dezelfde onderdelen komen aan bod, maar nu in teamverband:

 1. Gezien en gekend worden: bouwen aan wederzijds respect en vertrouwen in het team
 2. Verbinding, creëren van nabijheid en verbinding als team, steun vinden bij elkaar. Ieders sterke kanten weten te benutten, elkaars minder sterke kanten kennen en accepteren
 3. Autonomie, sturing geven aan jezelf, eerlijk durven zijn naar elkaar
 4. Groei, leren van verleden, plannen voor de toekomst

Het traject bestaat uit 7 bijeenkomsten van ca. 3 uur, met daarin de volgende thema’s:

 1. Zien en gezien worden
 2. Wie ben ik?
 3. De verbinding
 4. Koers bepalen
 5. Doelen stellen
 6. Groei
 7. Oogsten & Borgen

De coach
Ruimzicht werkt met ervaren en geregistreerde coaches. Alle coaches zijn senior, academisch gevormd en onafhankelijk. De coaches zijn, ook vanuit een persoonlijke betrokkenheid, vertrouwd met de kerkelijke setting waarin een team functioneert. Bij de uitoefening van hun werk zijn de coaches gehouden aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging waaraan zij verbonden zijn.

Kosten
De kosten van teamcoaching bedragen € 6020,- incl. btw en met inbegrip van de reiskosten van de coach. Overlegt u vooraf met de financieel verantwoordelijken binnen de gemeente wie het traject betaalt. De coach factureert aan een vooraf opgegeven factuuradres.

Stichting Aanpakken is bereid €1500,- van het traject te subsidiëren, onder de voorwaarde dat de gemeente zelf € 500,- bijdraagt.

Daarnaast is de Maatschappij van Welstand bereid om in deze opstartfase per traject een bedrag van € 2.500,= bij te dragen met eveneens als voorwaarde een eigen bijdrage van € 500 van de gemeente. Deze bijdrage kan bij Stichting Ruimzicht (info@ruimzicht.nl) worden opgevraagd. Financiële toelichting

Aanvraag
U vraagt teamcoaching aan door middel van het Aanmeldformulier. Uiteraard kunt u eerst bellen voor informatie. Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt de predikant van Ruimzicht contact met u op voor toelichting en afspraken. Zodra u besluit tot teamcoaching ontvangt elke deelnemer een overeenkomst en aanmeldformulier. Daarna kan de teamcoaching snel beginnen.

Waarom Ruimzicht teamcoaching aanbiedt
De missie van Ruimzicht is om predikanten en pastores te ondersteunen bij de uitoefening van hun ambt en hen toe te rusten voor hun werk in de gemeente. Door onze ervaring met individuele coaching hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat kerkelijke professionals op cruciale momenten een beroep kunnen doen op begeleiding. Gesprekken met de classispredikanten hebben ons in ons voornemen gesteund om een traject van teamcoaching te ontwikkelen. Binnen de kerk krijgt teamvorming steeds meer aandacht.

Op de kaart