Terugblik 2023

 

De tijd van kerst is niet alleen een periode van vooruitzien en verwachten, maar ook een moment van terugzien. Wat is er veel gepasseerd in het afgelopen jaar.

Predikanten wisten, als er strubbelingen waren of dreigden te komen, hun weg naar Ruimzicht te vinden om een beroep te doen op coaching. Het hielp predikanten op weg om hun ambtswerk weer met vreugde en met bezieling ter hand te nemen. Door fuserende (wijk-)gemeenten in een krimpende kerk is het voor collega-predikanten soms lastig om helder te hebben: waar sta ik zelf in deze nieuwe setting en wat is mijn persoonlijke kern? De werkdruk is vaak hoog en hoe sneeuw je dan niet onder? De Ruimzicht-coaches wisten helderheid te scheppen en collega’s de weg te wijzen.

Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de teamcoaching voor predikantengroepen. Om in groepsverband te ontdekken wat ieders sterke en zwakke kanten zijn en hoe het best van elkaars expertises in goede harmonie gebruik te maken. Overigens zou van de teamcoaching zeker meer gebruik gemaakt mogen en kunnen worden, meer aandacht voor dit werk van Ruimzicht staat op de agenda.

Het (dreigend) predikantentekort in de Protestantse Kerk wordt niet minder. We zijn dankbaar dat studenten die in een latere fase van hun leven besluiten de predikantsopleiding te willen gaan volgen, een beroep doen op het fonds Aktie Late Roepingen van Ruimzicht, om zo hun studie te kunnen bekostigen. Daarmee leveren we een goede bijdrage om a.s. predikanten in hun studie te faciliteren, ten dienste van de gehele Protestantse Kerk.

Convivia en Bestuur

De meeste aandacht ging uit naar de convivia en de bewoners. Bewoners die komen en gaan, hetgeen feestelijke en creatieve inauguraties met zich meebracht, met gloedvolle cabarets. En bij het ‘gaan’ vaak een wat weemoedig doch dankbaar afscheid. Met een wat minder in het oog maar nooit uit het hart. Ik ben er dankbaar dat ik de convivia mag begeleiden in het vormgeven van een spiritueel huisleven in de Ruimzicht-traditie en de bewoners in hun persoonlijke wel en wee.

 

Bestuur en staf zien terug op een zinvolle en geanimeerde bestuursberaadsdag, dit jaar gehouden in Utrecht. We ontmoetten elkaar voor gesprek in de huiskamer van de Wilhelminakerk, na eerst de sfeer van het conviviumleven te hebben geproefd in Tout Passe. Het thema van de bestuursberaadsdag was de stand van zaken rond het aantal predikanten (en het dreigende tekort) in de Protestantse Kerk en hoe Ruimzicht daarin van betekenis kan zijn. De dag werd afgesloten met een diner in de zomerzon in het Wilhelminapark.

 

De drieschappen van de convivia ontmoetten elkaar in november in de Wittenberg in Zeist, tijdens de jaarlijkse drieschapsberaads­dag. Het is altijd waardevol om, met steeds wisselende samen­stellingen van de drieschappen, elkaar te ontmoeten en van elkaars best practices te leren en te ontdekken dat je er qua muizen in de keuken en hoge energierekeningen niet alleen voor staat. Na een uitstekende lunch en een inspirerend liturgisch moment besloten we de dag met een gezellig en informeel delen van wat ieder aan ervaringen mee naar huis neemt. De studenten en staf zien terug op een mooie, winterse en gezellige drieschapsberaadsdag.