Coaching voor predikanten

Bijbel en beker

Predikanten bevlogen en geïnspireerd houden voor hun werk is belangrijk. Voor henzelf én voor het werk in de gemeente. Juist in de huidige tijd, waarin sprake is van krimp binnen gemeenten en een toenemende belasting voor veel predikanten, is de vraag naar de mate van bevlogenheid en werkplezier van gemeentepredikanten relevant. Daarom heeft Stichting Ruimzicht samen met andere organisaties in 2013 een onderzoek naar welzijn, stress en bevlogenheid van predikanten gedaan en een coachtraject ontwikkeld én uitgetest onder een groep van gemeentepredikanten. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek en de coaching bekend en besproken met de Protestantse Kerk in Nederland en andere betrokken partijen. Alle reden voor het bestuur van Stichting Ruimzicht om het coachtraject aan te blijven bieden voor gemeentepredikanten.

Onderzoeksopzet
In 2013 werden 1670 gemeentepredikanten via mail benaderd om mee te doen aan de Engagementscan. 643 predikanten deden mee. Van de groep inzenders hadden 138 predikanten verschijnselen van stress en uitputting. Daarvan werd via loting aan 69 predikanten coaching aangeboden (interventiegroep). De andere 69 predikanten, die in dezelfde mate stress en uitputting hadden, kregen geen coaching aangeboden (controlegroep). De coaching bestond uit een serie van zeven gesprekken volgens een vast protocol onder leiding van een senior coach. Na afloop van het coachtraject werd aan alle 643 predikanten gevraagd de Engagementscan opnieuw in te vullen, om het effect van de coaching te kunnen bepalen.

Resultaten
Deelnemende predikanten waardeerden het coachtraject met gemiddeld een 8,5. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de coaching aantoonbaar positief effect heeft op het verminderen van chronische stress en uitputting bij predikanten. Het percentage predikanten met burn-out daalde vooral fors: van 24,6% naar 4,1%. 

Figuur 1:PercentageCoaching predikanten die bevlogen, gestresst of burnout zijn op T0 en T1 in de experimentele en gecontroleerde groep.

 

 

 

 

Follow-up coaching voor predikanten
Op 14 april 2015 organiseert de Bond van Nederlandse Predikanten samen met het praktisch-theologisch tijdschrift Handelingen  naar aanleiding van het onderzoek van Stichting Ruimzicht een dag voor predikanten over het thema ‘Tussen bevlogenheid en burn-out’.
De eindrapportage is onder meer besproken met het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland, die onze conclusies en aanbevelingen heeft onderschreven.
De coaching is inmiddels geaccrediteerd voor Permanente Educatie van predikanten. Een aantal fondsen is bereid de predikanten financieel te ondersteunen als ze deze vorm van coaching willen volgen. Stichting Ruimzicht heeft samen met andere organisaties gezorgd voor een betaalbaar en effectief coachtraject voor gemeentepredikanten.

 Meer informatie
is te vinden op https://www.ruimzicht.nl/predikanten/coaching

Drs. Anne Weiland is projectbegeleider namens Stichting Ruimzicht