Van de voorzitter

Op 25 augustus hield het bestuur de jaarlijkse beraadsdag. Het was voor het eerst sinds februari dat we als bestuur en staf weer fysiek bijeen waren en dat deed ons goed.

Vanwege de corona-situatie kwamen we niet zoals gebruikelijk in een van de convivia bij elkaar, maar in een zaal in Utrecht waar we de 1,5 meter afstand in acht konden nemen. De geplande rondleiding door convivium Villa Spina Rosa kregen we gelukkig toch, zij het in gefilmde vorm. Erg attent van de bewoners!

Omdat we elkaar lang niet in persoon gesproken hadden begonnen we ons beraad na de lunch met het uitwisselen van onze ervaringen in de afgelopen merkwaardige maanden.

Ons inhoudelijk gesprek ging over de toekomst van het Fonds Aktie Late Roepingen. Ruimzichtpredikant Florida de Kok schreef t.b.v. ons beraad: Al langer leeft bij mij de vraag of het fonds ALR voldoende aansluit bij de ontwikkelingen in kerk en universiteit. (…) Tot de kern van het werk van Ruimzicht behoort De ondersteuning en begeleiding, ook financieel, van personen, die op latere leeftijd theologie studeren met de uitdrukkelijke bedoeling predikant c.q. predikant-geestelijk verzorger te worden in de Protestantse Kerk in Nederland. Dat doen we goed en zorgvuldig, maar niet wezenlijk anders dan 20 of 30 jaar geleden.”

Er zijn in de Protestantse Kerk en de PThU tal van ontwikkelingen gaande rond theologisch geschoolde professionals. Er komt (b.v. op pioniersplekken) naast de ‘gewone’ gemeentepredikant vraag naar en ruimte voor werkers van wie andere vaardigheden worden gevraagd. Eén van onze kerndoelstellingen is de ondersteuning van a.s. predikanten. Nu het predikantschap in beweging is willen we ons bij de ontwikkelingen aansluiten. We blijven daarbij wel enkele criteria hanteren. Onze ondersteuning betreft hen die academisch onderwijs volgen (dus geen HBO of MBO). Het gaat om personen met een late roeping (dus hen die theologie als 2e studie opnemen of ouder dan 30 jaar zijn). Het blijft ook gaan om mensen die in of namens de Kerk gaan werken.

Vanwege de verwachting dat er in toenemende mate ook om ondersteuning van personen in de bachelor fase of gedurende een pre-master zal worden gevraagd, zal er bekeken moeten worden hoe de aanvankelijke geschiktheid voor het werken in de Kerk kan worden getoetst.

In het najaar wil het bestuur nadere besluiten nemen.

Na de beraadsdag werd er corona-proof geborreld en aansluitend corona-proof gegeten in een nabij gelegen restaurant.

Ds Ynte de Groot