Convivia-test-je-bijbelkennis-quiz

Online Bijbelquiz conviviumdag 2021

Dit is je old-school bijbelquiz. 20 meerkeuze vragen. Als je als team als eerste op de bel drukt of ergens op slaat, mag je antwoord geven. Heb je het goed, dan heb je de vraag gewonnen. Heb je het fout, mag het andere team een poging wagen. Succes!

Vraag 1. Wat gebeurde er eerst?

 1. Elia en het vuur uit de hemel
 2. Noach die de ark bouwt
 3. Mozes die de Rietzee deed splijten
 4. De profetieën over de Messias door Jesaja

Vraag 2. De muren van welke stad stortten in toen de Israëlieten er dertien keer omheen liep?

 1. Babel
 2. Nineve
 3. Jericho
 4. Jeruzalem

Vraag 3. Wie kwam naar Salomo toe om te onderzoeken of hij daadwerkelijk zo wijs was?

 1. De koningin van Sheba
 2. De farao van Egypte
 3. De profeet Nehemia
 4. De Moabitische tovenaar Bileam

Vraag 4. Welke discipel van Jezus geloofde eerst niet in de opstanding van Jezus?

 1. Judas
 2. Petrus
 3. Thomas
 4. Andreas

Vraag 5. Welke Bijbelse figuren komen voor in het Wilhelmus?

 1. Mozes en Aäron
 2. Saul en David
 3. Jezus en Pilatus
 4. Jozef en Maria

Vraag 6. Welke uitdrukking is naast ‘zo arm als Job’ op het verhaal van Job gebaseerd?

 1. De jarige Job
 2. De kop van Job
 3. Jobhopper
 4. Jobstijding

Vraag 7. In welke bijbelboeken kun je de tien geboden lezen?

 1. Alleen in Exodus
 2. In Exodus en Deuteronomium
 3. In Exodus en Leviticus
 4. In Exodus en Predikers

Vraag 8. In welke bijbelvertaling vind je het woord ‘stal’ in het kerstverhaal van Lucas?

 1. Alleen in de Statenvertaling
 2. In de Statenvertaling en de NBG 1951
 3. In de Statenvertaling, de NBG 1951 en de Nieuwe Bijbelvertaling
 4. In geen van deze vertalingen

Vraag 9. Op welk eiland kreeg Johannes zijn visioenen, die hij in Openbaring heeft opgetekend?

 1. Kreta
 2. Rhodos
 3. Patmos
 4. Cyprus

Vraag 10. Welke van deze vier personen kon de droom van een koning uitleggen, zonder dat hem werd verteld waar de droom over ging?

 1. Jozef
 2. Samuël
 3. Daniël
 4. Jeremia

Vraag 11. Welk teken kregen de herders van de engel om het kindje Jezus te vinden?

 1. Ze kregen geen teken
 2. De ster van de wijzen
 3. Een kind in een kribbe, gewikkeld in doeken
 4. Een engel wees de herders de weg

Vraag 12. Wat mankeerde de schoonmoeder van Petrus, die door Jezus werd genezen?

 1. Koorts
 2. Verlamming
 3. Blind aan één oog
 4. Bloedvloeiingen

Vraag 13. Hoeveel verkenners werden door Mozes naar het beloofde land gestuurd?

 1. 2
 2. 7
 3. 12
 4. 40

Vraag 14. In welke psalm staan de woorden ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’?

 1. 23
 2. 42
 3. 119
 4. 122

Vraag 15. Wat was de naam van de oudste zoon van Jakob?

 1. Simeon
 2. Ruben
 3. Levi
 4. Jozef

Vraag 16: Wie van deze vier was een discipel van Jezus?

 1. Nikodemus
 2. Paulus
 3. Bartimeüs
 4. Bartolomeüs

Vraag 17: Wat kreeg Judas voor zijn verraad?

 1. 20 zilverlingen
 2. Een zak goud
 3. 30 zilverlingen
 4. Een akker

Vraag 18: Wie spraken met Jezus op de berg?

 1. De Farizeeën
 2. Mozes en Elia
 3. Petrus en Johannes
 4. Mozes en David

Vraag 19: Hoe noemde Hanna haar kind?

 1. Samuël
 2. Simson
 3. Gideon
 4. David

Vraag 20: Welk volk of koning werd als eerste door de Israëlieten verslagen sinds de uittocht

 1. De koning van Arad in de Negev
 2. Koning Sichon van de Amorieten
 3. Koning Og van Basan
 4. De Amalekieten
  Oplossingen? Te vinden in je bijbel!

Raad het bijbelverhaal:

 1. Jozef en zijn mantel
 2. Mozes en het gouden kalf
 3. Salomo’s oordeel
 4. Elia en de profeten van Baäl
 5. Jezus geeft iedereen te eten (5 broden en 2 vissen)   
 6. De bruiloft van Kana
 7. De verloren zoon
 8. Ongelovige Thomas