Van de voorzitter

Op 24 augustus kwam het bestuur bijeen voor de jaarlijkse beraadsdag. Vanwege corona konden we niet, zoals gebruikelijk, een convivium bezoeken, maar kwamen we bij elkaar in een kerkgebouw in Haarlem, waar een van ons werkt op het snijvlak van kerk en buurt.

Zo’n dag is natuurlijk een goede gelegenheid om eens wat meer persoonlijk bij te praten en zo de onderlinge band te versterken. Maar ook om na te denken over de gang van zaken en de koers van Ruimzicht.

In het bijzonder spraken we over de nota “Geroepen en gezonden – Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland”. De synode van de Protestantse Kerk had deze nota in juni aanvaard als uitgangspunt voor toekomstige besluitvorming over het ambt. Dat gaat ons werk rechtstreeks aan, immers een van de doelstellingen van Ruimzicht is het ondersteunen en begeleiden van personen die zich voorbereiden op het ambt van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en het meewerken aan de goede uitoefening van dit ambt.

Wat ons trof, was dat de Synode uitsprak, dat met het oog op een gewenste differentiëring van het predikantswerk samenwerking van de dienaren des Woords een wezenlijk element is. Dat sloot naadloos aan bij ons denken over coaching van predikanten. De individuele coaching via Ruimzicht staat op poten en werpt inmiddels vruchten af. Maar de afgelopen tijd kwam al de vraag naar voren of het niet goed zou zijn om ook een vorm van teamcoaching aan te bieden. De gesprekken over een zinvol traject daarvoor waren al gaande, evenals het overleg met daarvoor geschikte en gekwalificeerde coaches.

Met het oog op de – ook door ons belangrijk gevonden – differentiatie van het predikantswerk willen we de komende tijd bovendien onderzoeken hoe de Aktie Late Roepingen hierbij beter kan aansluiten.

Kort en goed: het was een zinvol en actueel overleg, dat naar goede Ruimzicht traditie werd afgesloten met een heerlijke maaltijd bij een van de bestuursleden thuis. Met dank aan hen die deze dag hadden voorbereid en die ervoor zorgden dat de inwendige mens niets tekort kwam!

Ds Ynte de Groot